Donate 2% of tax

You can support us every year by donating 2% of the tax (1-3% depending on whether you are an employee, volunteer, physical or legal person).
Thank you for choosing to donate us a percentage of your tax.

Data you will need:

Employee

Steps for donating 2% or 3% of taxes for employees who have requested their employer to make an annual settlement of paid income tax advances.

Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.

Na základe údajov na tomto Potvrdení si viete vypočítať 2%, resp. 3% z dane, teda sumu, ktorú môžete poukázať OZ Centrum Terapeutických služieb.

Kedy môžete darovať 2%, resp. 3% z dane
  • 2% z Vašej zaplatenej dane môžete v prospech OZ Centrum Terapeutických Služieb poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom/čkou, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane môžete v prospech OZ Centrum Terapeutických služieb poukázať, ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií (nemusí to byť OZ Centrum Terapeutických Služieb), pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali.

Údaje z Potvrdenia spolu s vypočítanou sumou vypíšte do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré si pozorne prečítajte.

Obe tlačivá, teda Vyhlásenie na samostatnom liste a Potvrdenie na samostatnom liste (prípadne obe tlačivá na jednom liste pri obojstrannej tlači), doručte do 30.04. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste sa rozhodli poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Physical person

Step-by-step procedure for physical person who file a tax return themselves.

Vypočítajte si Vaše 2%, resp. 3% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v náš prospech. Poukázať môžete aj menej, no suma nesmie byť nižšia ako 3€.

Kedy môžete darovať 2%, resp. 3% z dane?
  • a) 2% z Vašej zaplatenej dane môžete v prospech OZ Centrum Terapeutických Služieb poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom/čkou, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
  • b) 3% z Vašej zaplatenej dane môžete v prospech OZ Centrum Terapeutických Služieb poukázať, ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií (nemusí to byť OZ Centrum Terapeutických Služieb), pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali.

Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby Typ A), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby Typ B).

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste sa rozhodli poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Legal person

Step-by-step procedure for donating 1.0% (2%) for legal entities.

Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Ako právnická osoba môžete poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom. Poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8€ na jedného prijímateľa.

Kedy môže právnická osoba darovať 1,0%, resp. 2% z dane?
  • 1,0% z Vašej zaplatenej dane môžete v náš prospech poukázať, ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii). V daňovom priznaní vyznačíte, že poukazujete 1,0% z dane.
  • 2% z Vašej zaplatenej dane môžete v náš prospech poukázať, ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii). V daňovom priznaní vyznačíte, že poukazujete 2% z dane.

Vyplňte daňové priznanie. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.